Uncategorized

מהו חוזה עתידי ומה השימוש בו

הכירו את המכשיר הפיננסי לגידור סיכונים: חוזה עתידי. כלי זה נועד לצורך גיוון בתיק ההשקעות ובד בד למזעור סיכונים בפעילות מנייתי – למינימום. חוזה עתידי הוא כלי מסחר נפוץ המקובל כבטוח באופן יחסי, עם זאת, חשוב לנהוג בו בחכמה ולהכיר גם את צד הסיכון הטמון בו. בפוסט הבא: מידע מקיף מאת מומחי אתר הכסף על חוזים עתידיים עבור הסוחר המתחיל בשוק ההון.

חוזים עתידיים בשוק ההון

חוזה עתידי הוא ני"ע הסחיר בבורסה ששמו מעיד על מהותו: חוזה מכר בין מספר צדדים בו קיימת התחייבות לאספקת מוצר בתנאים מסוימים במועד עתידי. המחיר שנקבע במעמד חתימת החוזה משקף את הסכמת צדדי העסקה לגבי השווי של הנכס במועד המכירה. רק ביום המכירה עצמו ניתן יהיה להיווכח האם הקביעה הייתה צודקת או האם ערך הנכס גבוה/נמוך מהערך אותו שיערו.

חוזה עתידי מסמל בעצם קניה עתידית של מוצר כאשר תנאי החוזה נקבעים מראש ואילו התשלום עבורו ומסירתו מתבצעים במועד הנקוב בחוזה.

חוזה עתידי בשוק הנגזרים

חוזה עתידי משתייך לשוק ניירות הערך בתחום ה"נגזרים". תחום זה עוסק בניירות ערך אשר השווי שלהם נקבע על פי ערך הנכסים שנמכרים במסגרתם. כיום נסחרים חוזים עתידיים בבורסות ברחבי העולם ואף מחוץ להן. בעבר גם בבורסה בישראל ניתן היה לסחור בחוזים עתידיים אולם כיום, במסגרת שוק הנגזרים מציעה הבורסה בתל אביב אך ורק מסחר באופציות.

באילו מוצרים עוסק שוק המסחר בחוזים עתידיים?

תחומי העיסוק של חוזים עתידיים הם מגוונים, החל מסחורות פיזיות כמו: בקר, זהב או תירס ועד שערים ומדדים שונים. חוזה עתידי מעניק הגנה עבור הפועלים בתחומים מסוימים מפני שינוים דרסטיים במחירי חומרי גלם, סחורות או שינויים חדים בשווי המטבע בו נעשה שימוש לטובת הרכישה.

מהם המושגים "לונג" ו"שורט" בעולם החוזים העתידיים?

לונג ושורט הם שני סוגי עמדות בעולם ההשקעות כאשר "לונג" עוסק בפוזיציית קנייה ואילו "שורט" עוסק בפוזיציית מכירה. לפי האמור, צפי לעליית שווי הנכס מעודד מגמה של קנייה ואילו צפי לירידת שווי אמור לקדם מגמה של מכירה. צפייה נכונה של מגמות השוק ושימוש בפוזיציות לונג ושורט בהתאמה הם הכלים להצלחה בתחום החוזים העתידיים.

כמובן ששוק זה אינו עוסק במדע וודאי ומדובר בסוג של הימור, כיוון ששווקים אלו דינמיים מאוד. עם זאת, ניסיון והיכרות מעמיקה עם תנאי השוק ומאפייניו עשויים להקנות למשקיע ידע מקצועי שינחה אותו בניתוח השוק ויוביל במקרים רבים לביצוע החלטות נכונות.

2 סוגי המשקיעים העיקריים בשוק החוזים העתידיים

גידור הסיכון

רבים מהמשקיעים בתחום החוזים העתידיים הם משקיעים המעוניינים לגדר סיכונים בתחום מסוים. מכיוון שמחיר חוזה עתידיי נקבע לפי עסקאות אחרונות שנערכו בנכס הבסיס טרום עריכת החוזה העתידי, מחיר הנכס הבסיסי לא עתיד להשתנות כך שבמידת מה, השקעה בחוזה עתידי מנטרלת את הסיכון שבהשקעה בענף הספציפי בו הוא עוסק.

סחר בחוזים עתידיים למטרות רווח

יש הסוחרים בתחום זה שלא על מנת לגדר סיכונים אלא כדי לייצר רווח מידי גבוה. אלו צופים שינויים ותנודות במחירי נכסים שונים ומנצלים את השוק לטובתם באמצעות רכישת חוזים עתידיים. כך למשל ספקולנט (סוחר המנסה לייצר רווח גבוה ומיידי) ירכוש חוזה עתידי של מוצר בו חלה צניחת מחירים חדה שלפי דעתו הינה זמנית ולאחר שהשוק יחווה עלייה (במידה והצפי באמת היה נכון), הוא ימכור את הנכס וירוויח את ההפרש.

לסיכום

חוזים עתידיים מתאימים לסוחרים המעוניינים למזער את רמת הסיכון בעיסוק בתחום מסוים או להגדיל את רמת פוטנציאל התשואה באמצעות ניתוח של מחיר המוצרים בשוק וצפיית עליית מחירים עתידיים. רואים את עצמכם כמתאימים? שימו לב כי ניתן לסחור במדינות שונות בעולם בחוזים עתידיים כאשר חשוב להקפיד על למידה מעמיקה של אופי השוק וביצוע פעולות באחריות ומתוך מודעות מלאה לתוצאות השונות.

תוכן עניינים